• Tento zbor vyznáva Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého,
  • uznáva kanonické spisy Starej a Novej zmluvy (Bibliu) ako Bohom inšpirované slovo, v ktorom nachádza základ pre zvesť evanjelia a záväzný prameň viery a pravidlo života.
  • Tento zbor prijíma Apoštolské, Nicejské a Athanáziovo vierovyznanie ako pravé vyjadrenie viery tohto cirkevného zboru.
  • Tento zbor prijíma nezmenené Augsburské vyznanie ako verné svedectvo o evanjeliu.
  • Tento zbor prijíma Symbolické knihy ECAV ako verný výklad Biblie.
  • Tento CZ pokladá krst detí za biblický a k Večeri Pánovej prijíma konfirmovaných evanjelikov a. v. a ako hostí aj členov iných kresťanských cirkví.
Historický úvod k jednotlivým symbolickým knihám ECAV.pdf
Symbolické knihy - celé vydanie.pdf