Cirkevno-právne predpisy Vás poinformujú, ako postupovať pri uzavieraní manželstva kresťanským spôsobom s evanjelickým obradom. Prípadné potrebné doklady a dokumenty prejednajte so zborovým farárom alebo kaplánom (duchovným). Potrebné údaje nájdete v sekcii Kontakty.

Cirkevno-právne predpisy ECAV na Slovensku upravujú Cirkevný sobáš v Záväznej úprave č. 4/1996 pre cirkevnozborovú prax v ECAV na Slovensku v časti D. O cirkevný sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade, pričom musí byť vopred dohodnutý aj termín sobáša. Cirkevnému sobášu predchádza povinná pastorálna príprava. Cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli konfirmovaní, je potrebné snúbencov konfirmovať ešte pred sobášom.

Ak je jeden zo snúbencov bez vyznania, alebo odmietne konfirmáciu, pretože nemôže vyznať vieru, použije sa pre neho text prísahy (sľubu) uvedený v Agende pre nekresťanského partnera. Podobný postup sa zachová pri sobáši, aj je jeden zo snúbencov príslušníkom iného než kresťanského náboženstva.

Sobášiaci v rámci pastorálnej prípravy oboznámi snúbencov s poriadkom sobášneho obradu a vysvetlí im zmysel jeho jednotlivých častí, manželstva, výchovy detí.

Sobáš sa koná vždy v chráme za prítomnosti svedkov, ktorí po sobáši spolu s novomanželmi podpíšu zápisnicu. Svedkovia musia byť ev. a. v., konfirmovaní. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan. V mimoriadnych prípadoch (choroba, iná nepredvídaná udalosť) môže sa konať cirkevný sobáš aj mimo chrámu (zborová sieň, nemocnica a pod.).

Sobáše sa neodporúčajú v advente a v pôste, v predvečer výročných slávností, kajúcich dní a podobne.

Sobáš rozvedených je možný len po súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou farského úradu, po predložení rozsudku o rozvodovom konaní.

Pri konfesijne zmiešaných manželstvách v rámci pastorálnej prípravy je potrebné viesť snúbencov k dohode, že v prípade narodenia detí z ich manželstva, budú tieto pokrstené a vychovávané v ev. a. v. cirkvi. Túto dohodu potvrdia podpisom v sobášnej zápisnici. Odporúčame, aby boli deti zo zmiešaných manželstiev vychovávané a pokrstené v rovnakej cirkevnej tradícii.

Ak bol sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je možné po pastorálnej príprave požehnanie manželstva evanjelicko-kresťanským spôsobom.

ECAV pripúšťa len sobáš osôb rôzneho pohlavia. Vylučuje požehnanie spolužitia ľudí rovnakého pohlavia (homosexualita), ako aj spolužitia druha a družky, ktorí nie sú zosobášení civilne.

Žiadosť o sobáš alebo požehnanie civilne uzatvoreného manželstva je v časti Tlačivá a Dokumenty.