Cirkevno-právne predpisy ECAV na Slovensku upravujú Spoveď a Večeru Pánovu v Záväznej úprave č. 4/1996 pre cirkevnozborovú prax v ECAV na Slovensku v časti C. Večera Pánova sa prisluhuje členom ev. a. v. cirkvi, a to od konfirmácie (resp. krstu, ak sa konal v dospelom veku).

Prisluhujeme ju "pod obojím". Teda aj chlieb ako telo Kristovo aj kalich vína ako krv Kristovu. Robíme to na základe ustanovenia Večere Pánovej ako to nariadil zachovávať Pán Ježiš Kristus v noc, keď bol zradený a vydaný na smrť.

Večeru Pánovu nemožno prislúžiť tomu, kto podlieha cirkevnozborovej disciplíne, kto vystúpil z ev. a. v. cirkvi, alebo bol z cirkvi vylúčený. 

Interkomúnia (vzájomné prisluhovanie medzi cirkvami) ev. a. v. cirkvi je zásadne riešená len s cirkvami Leuenberskej konkordie (napr. s Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku, Evanjelickou cirkvou metodistickou na Slovensku). Prax však ukazuje, že z Večere Pánovej nemožno vylúčiť toho, kto v pokání a viere je ochotný prijať Večeru Pánovu v Ev. a. v. cirkvi.

Večera Pánova sa zásadne prisluhuje v chráme, a to podľa záväzného poriadku, uvedeného v Agende.

Večera Pánova sa mimoriadne prisluhuje aj v domácnostiach, nemocniciach, sociálnych a iných ústavoch tým, ktorí o to požiadajú. V takých prípadoch možno Večeru Pánovu prisluhovať i bez spievanej liturgie a kňazského rúcha.

Večeru Pánovu možno prislúžiť pri rôznych akciách (napr. mládeže), stretnutiach, táborení a pod. aj v prírode, ale je potrebné dodržať celý liturgický poriadok. V takýchto prípadoch prisluhuje Večeru Pánovu kňaz v bohoslužobnom rúchu.

Spoveď je v ECAV spravidla všeobecná, spoločná, kedy sa odpovedá na spovedné otázky v spoločnom zhromaždení. Prax našej cirkvi pozná aj osobnú spoveď (tzv. ušnú spoveď) pri pastorálnom rozhovore s farárom, ktorá môže a nemusí vyustiť do osobného prijímania Večere Pánovej (napríklad v nemocnici, u chorých v domácnosti a pod.). O osobnú spoveď môže požiadať farára ktokoľvek z pokrstených evanjelikov alebo aj iných kresťanských cirkví, ktorý o to evanjelického farára požiada.