Predsedníctvo cirkevného zboru

Mgr. Martin Kmec - námestný farár


Mobil: 0948 505 561

E-mail: zem.kostolany@ecav.sk


Štefan Hurný - zborový dozorca

Mobil: 0905 410 561

E-mail: stefan.hurny11@gmail.com

- funkčné obdobie dozorcu 2019 - 2025

- slúži aj ako člen seniorátneho presbyterstva TUS a člen dištriktuálneho konventu VDPresbyterstvo
 • (1) V období medzi zasadnutiami zborového konventu činnosť v cirkevnom zbore riadi zborové presbyterstvo, ktoré tvoria zborový farár, zborový dozorca, jeho zástupca a ďalší funkcionári určení štatútom a zboroví presbyteri.
 • (2) Zborové presbyterstvo plní najmä tieto úlohy: a) vykonáva rozhodnutia zborového konventu; b) rozhoduje o operatívnych a neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkevného zboru; c) rieši prípady porušenia cirkevnej disciplíny; d) dojednáva vokátory zborových predstaviteľov; e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zborový konvent.
 • (3) Zborové presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát za rok.

Členovia presbyterstva

MenoFunkciaTelefónne čísloMandát do roku
Štefan Hurnýzborový dozorca
2025
Mgr. Martin Kmecnámestný farár0948 505 561
Mgr. Miroslava Kmecovázborový kaplán0944 288 998-
Ing. Marta Šuňalovázástupkyňa zborového dozorcu0905 263 491
2025
Ing. Ivan Jungazborový kurátor0915 867 0932030
Božena Kohútovámatkocirkevná kurátorka0915 512 5172025
Ing. Bohuslav Eľkofiliálny kurátor Prievidza0904 249 4892025
Tatiana Juhanová
filiálny kurátor Handlová0910 235 731
2029
Ľudmila WagnerováHandlová0903 296 1232029
Nitrianske Pravno
Miloš KrpelanNitrianske Pravno0915 472 5762029
Ing. Tibor Keszler
Prievidza0902 089 598
2029
Ing. Peter MajeríkPrievidza0904 488 1742029
Marek MěrkaPrievidza0918 225 4512029
Mária MikulášováPrievidza0907 599 3682029
Ing. Elena Mikulíková
Prievidza--2029
--Prievidza----
--
Prievidza----
Renáta BartováZemianske Kostoľany0915 145 1522029
Anna Sýkorová
Zemianske Kostoľany0944 381 656
2029
Ing. Ján KunešZemianske Kostoľany0919 222 0272025
Jarmila MlčúchováZemianske Kostoľany0902 086 2142029
Ing. Vladimír Plachý
Zemianske Kostoľany2025
--Zemianske Kostoľany----
--Zemianske Kostoľany----

Poradné orgány presbyterstva

 • Výbor vnútornej a vonkajšej misie
  • Miloš Krpelan, predseda
  • Iveta Krpelanová
  • Marek Měrka
  • Elena Mikulíková
  • Anna Lechtová
  • Anna Sýkorová
  • Ján Plachý
 • Hospodársky výbor
  • Ivan Junga, zborový kurátor - predseda výboru
  • Štefan Hurný, zborový dozorca - podpredseda výboru
  • Bohuslav Eľko, filálny Kurátor Prievidza
  • Božena Kohútová, matkocirkevná kurátorka
  • Tatiana Juhanová, kurátorka Handlová
  • Renáta Bartová, zborová pokladníčka
  • Marta Šuňalová, zborová účtovníčka
  • Ján Kuneš
  • Tibor Keszler
 • Mediálny výbor
  • Peter Majerík, predseda
  • Tatiana Juhanová
  • Ľudmila Wagnerová
  • Vladimír Plachý
 • Revízny výbor
  • Tibor Keszler, predseda
  • Mária Mikulášová

Kantori

Ivana KrpelanováPrievidza
Lýdia KrpelanováPrievidza
Ing. Marta ŠuňalováZemianske Kostoľany

Delegáti na seniorálny konvent

Ing. Ján Kuneš do r. 2030
Miloš Krpelando r. 2030
Darina Kohútová (náhradníčka)do r. 2030