V prípade úmrtia odporúčame sa spojiť čo najskôr so zborovým farárom alebo kaplánom (duchovným) a dojednať si podrobnosti pohrebu, hlavne termín. Upozorňujeme hlavne na fakt, že cirkevný pohreb sa koná na základe žiadosti a osobnej návštevy zarmútenej rodiny na farskom úrade a nie na základe sprostredkovania pohrebnou spoločnosťou! Zabezpečujeme evanjelický cirkevný pohreb v okrese Prievidza.

 • Konanie evanjelických pohrebov vychádza zo zásadného teologického stanoviska a poznania, kto je subjektom a objektom pohrebu: subjektom je cirkevný zbor. On vykonáva pohreb a nie rodina. Rodina len požiada o jeho konanie. Objektom pohrebu je pohrebné zhromaždenie, ktorému sa zvestuje Božie slovo a ktoré ďakuje za to, čo Boh vykonal cez odchádzajúceho.
 • Liturgická podoba každého pohrebu sa riadi pohrebnou agendou ECAV.
 • Cirkevný zbor nevykoná pohreb tomu, kto vystúpil z evanjelickej cirkvi, alebo bol z nej vylúčený na základe platných cirkevných zákonov a nariadení.
 • Pri pohrebe samovrahov, resp. ťažkých prípadov ľudí, ktorí žili pohoršlivo, vzhľadom na charakter a podstatu evanjelického pohrebu, treba konať pohreb normálnym spôsobom. V takomto prípade je však nutný diferencovaný výber liturgických textov (žalmu, modlitieb),
 • Ak zosnulý člen zboru z akýchkoľvek dôvodov neprispieval na cirkevno-zborové potreby (cirkevný príspevok), upozorní duchovný pastier v pastorálnom rozhovore pozostalých na potrebu splniť tieto povinnosti – vyrovnať cirkevný príspevok za posledných 5 rokov (2020-2024 cca 135€).
 • Pri prevoze mŕtveho tela do iného cirkevného zboru na pochovanie, koná sa len jeden pohreb. Na druhom mieste má byť len krátka pobožnosť , prípadne liturgia nad hrobom).
 • Evanjelický cirkevný pohreb možno vykonať aj inoveriacemu na žiadosť rodiny, ktorá predtým o pohrebe upovedomila kňaza patričnej cirkvi. Pokiaľ kňaz inej cirkvi odmietol pochovať člena svojej cirkvi, môže tak urobiť na požiadanie rodiny evanjelický farár v prípade, že tým nespôsobí verejné pohoršenie a ujmu vlastnej cirkvi, resp. zboru.
 • Cirkevný pohreb sa koná na základe žiadosti a osobnej návštevy zarmútenej rodiny na farskom úrade a NIE na základe sprostredkovania pohrebnou spoločnosťou!!!

Postup pozostalých pri vybavovaní pohrebu:

 • príbuzní zomrelého oznámia túto skutočnosť najprv kňazovi a dohodnú si termín pohrebu;
 • s dokladmi: List o prehliadke mŕtveho (od lekára) a Úmrtný list (z matriky) idú do pohrebnej služby, kde vybavia pohreb;
 • ak pohrebná služba nemá voľný termín, aký si dohodli s kňazom, zavolajú kňazovi a dohodnú si nový termín (aby vyhovoval obom stranám);
 • následne prídu na farský úrad a prinesú kópiu Listu o prehliadke mŕtveho a Úmrtného listu. Vhodné je priniesť stručný životopis zosnulého a menovite rodinu, ktorá sa so zosnulým lúči (odobierka).

Žiadosť o pohreb vypĺňa pozostalá rodina spolu s farárom pri 1. stretnutí. K vybaveniu cirkevného pohrebu je potrebná kópia Listu o obhliadke tela a kópia Úmrtného listu.