Členstvo

Členom cirkevného zboru je každý pokrstený evanjelik žijúci na území paróchie cirkevného zboru (okres Prievidza) a každý, kto vstúpi do ECAV z inej cirkvi a žije na území paróchie cirkevného zboru. Každý člen zboru je povinný pri zmene adresy nahlásiť tieto zmeny aj farskému úradu. V prípade presťahovania do paróchie iného zboru je evanjelik povinný sa prihlásiť na príslušnom farskom úrade a požiadať o prihlásenie do daného zboru, pričom sa odhlási z členstva v našom zbore. Z pastorálneho hľadiska je dobré nezostávať členom zboru, ktorý je po presťahovaní vzdialený aj niekoľko desiatok, či stoviek kilometrov, ale byť členom miestneho cirkevného zboru. K tomuto kroku vás jednoznačne povzbudzujeme.

Žiadosť-o-vstup-do-ECAV.pdf (Pri vstupe do ECAV z inej cirkvi, alebo žiadosti dospelého krst - odovzdať na Farskom úrade alebo poslať sken e-mailom).

Evidenčný list člena ECAV Zemianske Kostoľany.pdf(Pri prihlásení do CZ z iného zboru, pri zmene údajov-odovzdať na Farskom úrade alebo poslať sken e-mailom).


Cirkevný príspevok

Každý člen cirkevného zboru je na základe cirkevných predpisov povinný platiť cirkevný príspevok, ktorého výšku schvaľuje konvent cirkevného zboru. Cirkevný príspevok sa v hlavnej miere používa na pokrytie režijných nákladov cirkevného zboru (kúrenie, elektrina, voda,… v kostoloch a na farách). Keďže cirkevný príspevok nemôže pokryť všetky tieto náklady, dávame do vašej ochoty a štedrosti nedeľné ofery a milodary na chod zboru.

Pri sobáši, krste, konfirmácii je treba, aby zúčastnení mali v daný rok vyrovnaný cirkevný príspevok. Pri pohrebe minimálne 5 posledných rokov).

Cirkevný príspevok v našom zbore možno uhradiť v hotovosti na farskom úrade, v kostole kurátorovi (prípadne inej osobe na to poverenej) alebo prevodom na účet. Číslo účtu IBAN: SK91 0200 0000 0000 3643 2382 vo VÚB banke.

Na základe rozhodnutia konventu bola stanovena výška cirkevného príspevku od 1.1.2021 pre dospelých 30,- € na osobu, pre deti od krstu do 18 rokov (a študentov) 10,- €

  • od roku 2017 – 2019 bol príspevok vo výške 10€ dospelý a 5€ do 18 rokov.
  • za rok 2020 platí výška príspevku 15€ dospelý a 8€ dieťa.
  • Pri uhrádzaní príspevku za viac rokov stačí zaplatiť vtedy platnú sumu.

Cirkevný príspevok na rok 2022 je potrebné uhradiť do 31. mája naraz, alebo v dvoch splátkach do 31. mája a 30. septembra.

Pokiaľ sa rozhodnete zaplatiť príspevok prevodom z bankového účtu alebo poštovou poukážkou, ako variabilný symbol uveďte počet osôb = X, za ktoré príspevok platíte a rok = napr.: 2021) – napríklad: VS: 22022. alebo 32022. Do správy pre prijímateľa uveďte: CP meno, priezvisko a bydlisko každej osoby, za ktorú platíte (kvôli identifikácii platby). Pokiaľ platíte príspevok za viacero rokov, na konci správy uveďte rozsah (napríklad: 2018-2020). Pokiaľ platíte splátku, do správy pre prijímateľa uveďte: Splátka CP meno, priezvisko adresa….

Platba prevodom musí byť jasne identifikovateľná, inak nebude zaevidovaná. Pomocou je v tom prípade napríklad poslať e-mail s informáciou o zaplatení.

Alebo pri platbe z mobilnej aplikácie naskenujete QR kód a doplňte údaje (správny tvar variabilného symbolu, údaje v správe pre prijímateľa (meno a adresa osôb, za ktoré je platené)

Cirkevný príspevok 30€
Splátka CP