Čo je to štatút? Ide o jeden zo základných dokumentov zboru. Každý cirkevný zbor a iná cirkevo-organizačná jednotka má svoj štatút. Dokument, ktorý definuje podstatu, ciele a činnosť zboru v rôznych podobách. Je to niečo ako základný zákon, podľa ktorého funguje cirkevný zbor a organizuje svoju službu. 

Štatút CZ ECAV Zemianske Kostoľany -16.2.2020.pdf

Poslanie zboru:

Poslaním tohto cirkevného zboru je šíriť evanjelium Pána Ježiša Krista všetkým ľuďom bez rozdielu, posilňovať a povzbudzovať vieru, v láske k Bohu a ľuďom. Činiť učeníkmi všetky národy, krstiac ich a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek nám Pán Ježiš prikázal. Nažívať v cirkvi aj mimo nej v milujúcom spoločenstve, ktoré spája generácie a ktoré slúži darmi a v moci Ducha Svätého na úžitok blížnym, i svetu ako dobrý správca zverených Božích darov.

Aby cirkevný zbor splnil vyššie uvedené ciele, budeme spoločne:

  • pri všetkých príležitostiach vydávať svedectvo o viere v Trojjediného Pána Boha všetkým ľuďom bez rozdielu, zvestovať evanjelium Pána Ježiša Krista a podporovať k tomu učeníctvom aj svojich členov,
  • vykonávať Služby Božie a prisluhovať sviatosti podľa poriadkov ECAV a učiť sa odpovedať na Božiu lásku príkladným mravným životom a láskou prejavenou v skutkoch,
  • pestovať domáce pobožnosti,
  • organizovať vnútrozborové a misijné stretnutia, podporujúce budovanie zdravých kresťanských vzťahov, biblické vzdelávanie všetkých generácií, vyučovanie náboženstva na školách, pripravovať mládež a dospelých ku konfirmácii, organizovať stretnutia     pre deti, mládež, rodiny, ženy, mužov a starších, zapájať ich do spoločných aktivít,
  • diakonicky, pastorálne a modlitebne zaopatrovať ľudí v ich potrebách a     pomáhať svojim členom, aby sa tejto činnosti aj aktívne     zúčastňovali, brániť česť a spravodlivosť pre všetkých     ľudí, viesť k pokoju, vzájomnému porozumeniu a zmiereniu,
  • viesť svojich členov k správnemu správcovstvu duchovných aj hmotných darov, dobrovoľníctvu a k finančnej podpore     cirkevno-zborových cieľov, cieľov ECAV a misie cirkvi vo svete,   
  • angažovať sa v ochrane Božieho stvorenstva zodpovedným prístupom k životnému prostrediu a osobným príkladom svetu okolo nás,
  • pestovať a posilňovať vzťahy s inými CZ ECAV, vyššími COJ ECAV a ich orgánmi.
  • pestovať a posilňovať ekumenické vzťahy s ostatnými kresťanskými cirkvami v mestách a obciach, kde ako zbor aktívne pôsobíme, k vzájomnej láske a pokoju.