Z výročného konventu 2021

Z výročného konventu 2021

Čo zásadne schválil konvent v nedeľu 20.6.2021?

Na zasadnutí výročného konventu zazneli výročné správy námetsného farára, predsedu hospodárskeho výboru, správa o činnosti presbyterstva a revízna správa. Ktoré boli schválené. Schválený bol aj rozpočet zboru, ktorý počíta zo schodkom financii. Tie chce zbor kryť z vlastných zdrojov. Rozpočet neráta z väčšími investíciami v roku 2021. Správy budú zverejnené aj na tomto mieste v priebehu najbližších dní.

Konvent schválil výšku cirkevného príspevku od 1.1.2021 na 30€ dospelá osoba a 10€ do 18 rokov (respektíve pre študentov). Navýšenie bolo prijaté pre zvýšené náklady na príspevok do Fondu zabezpečenia financovania ECAV, ktorý celocirkevne dopĺňa štátny príspevok na činnosť cirkvi a pokrýva platy duchovných a niektoré ďalšie úlohy a misiu cirkvi. Cirkevný príspevok je možné vyplatiť aj v dvoch splátkach. Viac na stránke o členstve a cirkevnom príspevku. 

Konvent tiež schválil zámer rekonštrukcie kostola v Prievidzi a zriadenie Misijného centra pri evanjelikom kostole v Prievidzi a poveril predsedníctvo zboru a hospodársky výbor ďalšou realizáciou zámeru. 

Konvent tiež po diskusii schválil zámer odpredaja nehnuteľného majetku - budovy súčasnej fary v Prievidzi na Nedožerskej ceste 163/4. Zisk z má byť použitý len na investovanie do iného nehnuteľného majetku zboru. 

Konvent tiež vyjadril poďakovanie br. farárovi Jozefovi Havrilovi st. za dvojročné obdobie adminstrovania zboru v rokoch 2019-2020. 

Zápisnica z konventu bude k dispozícii k nahliadnutiu na farskom úrade v Prievidzi v úradných hodinách.