Výročný konvent 2021

Výročný konvent 2021

Pozývame všetkých našich členov, najmä tých od 18 rokov na zasadnutie zborového konventu.

Zborový konvent sa uskutoční 20.6.2021 na Službách Božích o 9.30 h. v evanjelickom kostole v Prievidzi.

Návrh programu:

 •     Úvodná modlitba.

 •     Zriadenie konventu – voľba skrutátorov, zapisovateľa, overovateľov     zápisnice a návrhovej komisie.

 •     Výročná kňazská správa za rok 2020.

 •     Správa o činnosti zborového presbyterstva za rok 2020.

 •     Správa Hospodárskeho výboru o finančnom hospodárení za rok 2020     a cieľoch na rok 2021.

 •     Správa revíznej komisie o finančnom hospodárení za rok 2020.

 •     Návrh na zvýšenie cirkevného príspevku členov zboru od 1.1.2021.

 •     Návrh finančného rozpočtu na rok 2021.

 •    Zámer rekonštrukcie strechy kostola v Prievidzi a zriadenie Misijného     centra pri evanjelikom kostole v Prievidzi.  

 •    Zámer odpredaja nehnuteľného majetku – budova fary a záhrada na     Nedožerskej ceste 163/4, Prievidza. 

 •    Informácia o vzdaní sa mandátu presbytera. 

 •    Rôzne.

 •     Zhrnutie uznesení.

 •     Ukončenie konventu modlitbou.

Bulletín materiálov ku konventu

Bulletín správ a iných materiálov ku konventu.pdf

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.