Služby Božie - Kedy? Kde?

Služby Božie - Kedy? Kde?

Informácie o konaní Služieb Božích v našom zbore.

Zemianske Kostoľany - Prievidza - Handlová - Nitrianske Pravno

Služby Božie sú hlavným stretnutím spoločenstva cirkevného zboru spravidla v nedeľu a na sviatky, prípadne iné príležitosti.

Službami Božími sa nazývajú preto, lebo je to Boh, ktorý slúži svojou milosťou a teda názov je odvodený od služby Boha nie od služby človeka Bohu.

Nedeľa

Zemianske KostoľanyPrievidzaHandlováNitrianske Pravno
Evanjelický kostol
Partizánska 29
Evanjelický kostol
J. G. Tajovského 27
Modlitebňa
Železničiarska 19
Klub dôchodcov
Dlhá 22
8.00 h.9.30 h.13.00 h.nepárny týždeň 11.15 h.


Večera Pánova je spravidla prisluhovaná na Službách Božích 1. nedeľu v mesiaci a nasledujúcu nedeľu na mieste, kde 1. nedeľu vmesiaci Služby Božie neboli..

Služby Božie na výročité slávnosti (1. slávnosť vianočná, 1. slávnosť veľkonočná a 1. slávnosť svätodušná) sa snažíme konať na všetkých bohoslužobných miestach.

Služby Božie mimo nedele v štátny sviatok sa konajú v Zem. Kostoľanoch a Prievidzi v dopoludňajšom čase ako v nedeľu.

Služby Božie mimo nedele v na sviatky určené agendou (ktoré nie sú štátnym sviatkom (Reformácia, Petra a Pavla, Vstúpenie a pod.) sú v Zem. Kostoľanoch a Prievidzi v podvečerných hodinách.

Počas adventu a pôstu sa konajú stredtýždňové Služby Božie v Zem. Kostoľanoch v podvečerných hodinách.